Tên gọi Mù Cang Chải có ý nghĩa gì?
Mù Cang Chải là huyện miền núi thuộc tỉnh Yên Bái. Theo tiếng H'Mông, “Mù” là đọc trại của “mồ” nghĩa là “rừng gỗ”, “Cang” là đọc trại của “căng”nghĩa là “khô” và “Chải” là “đất”. Mù Cang Chải là “đất gỗ khô”.